حکمت ایلود آموزش ابتدایی شهرستان بستک
به وبلاگ معلمین آموزش ابتدایی شهرستان بستک خوش آمدید. 
قالب وبلاگ

نمونه طرح درس روزانه (براي يك جلسه) درس

دانلود مطلب به صورت ورد 2007

مشخصات كلي

طرح درس شماره 3

عنوان درس : هورمون ها

موضوع درس: هورمون ها چگونه كار مي كنند؟

صفحات: 80-84

تاريخ اجرا

مجري طرح (نام دبير) :

كلاس: سوم علوم تجربي

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

مدت تدريس: 90 دقيقه

فعاليت هاي پيش از تدريس

تدوين هدفهاي رفتاري

فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود:

1.     منظور از اختصاصي بودن عمل هورمون ها را توضيح دهيد.

2.     انواع هورمون را نام برده ، ساختار هر يك را به اختصار شرح دهد.

3.     مراحل عمل هورمون هاي آمينو اسيدي را بيان كند.

4.     چگونگي اثرات هورمون هاي استروئيدي را به سلول هدف توضيح دهد.

5.     عوامل تنظيم كننده ترشح هورمون ها را نام برده و خود تنظيمي را توضيح دهد.

تعيين فضاي آموزشي

كلاس درس (مجهز به سخت افزارهاي لازم جهت نمايش CD از قبيل كامپيوتر و Data show

شيوه هاي تدريس

مجموعه اي از شيوه هاي فعال تدريس از جمله پرسش و پاسخ ، سخنراني و نمايش

وسايل كمك آموزشي

CD آموزشي (Compbell) Interactie study partener تابلو – گچ

زمان

فعاليت هاي حين تدريس

نحوه شروع و زمينه سازي (مقدمه)

1.     تهيه تعدادي  قفل با كليد مخصوص، روي هر قفل برچسب چسبانده شود.

2.     از فعاليت هاي سلولي (مثلاً فعال كردن يك آنزيم، انقباض ماهيچه، افزايش جريان خون ....) بر روي قفل مي نويسيم كليدها را به گروه هاي دانش آموزان داده و از آنها بخواهيم آنها را با كليد باز كنند.

5 دقيقه

ارزشيابي تشخيصي و آماده سازي

هورمون را تعريف كنند، چهار عمل اصلي هورمون را نام برده و براي هر يك مثال بزنند اجزاي دستگاه درون ريز، مقايسه غدد درون ريز و برون ريز، مقايسه انواع پيك ها

20 دقيقه

ارائه درس جديد

1.     نمايش CD عملكرد هورمون و توضيح توسط دبير مربوطه

2.     ارائه كامل درس شيوه سخن راني همراه با پرسش و پاسخ توسط دبير

3.     اجراي نمايش نحوه عملكرد هورمون هاي آمينو اسيدي و استروئيدي توسط دانش آموز

45 دقيقه

فعاليت هاي بعد از تدريس

فعاليت هاي تكميلي

(جمع بندي و نتيجه گيري)

جمع بندي و نوشتن خلاصه مطالب بر روي تابلو توسط دبير

5 دقيقه

ارزشيابي تكويني

توزيع پرسش نامه از قبل طراحي شده بين دانش آموزان

10 دقيقه

تعيين تكليف

تحقيق و تهيه گزارش هورمون استروئيدي بر افزايش نيروي ورزشكاران و اثرات جانبي آن    2-  انجام خودآزمايي 2-4

5مشخصات كلي

طرح درس شماره 2

عنوان درس : حواس

موضوع درس: چشم و ساختار و بيماريهاي آن

صفحات: 64-59

تاريخ اجرا: 15/9/85

مجري طرح (نام دبير) : گروه زيست شناسي استان اصفهان

كلاس: سوم علوم تجربي

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

مدت تدريس: 90 دقيقه

فعاليت هاي پيش از تدريسي

تدوين هدفهاي رفتاري

فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود:

1.      فراگير بتواند لايه هاي سازنده كره چشم را نام برده و ويژگي هاي هر لايه را توضيح دهد.

2.      مسير عبور نور از چشم را توضيح دهد.

3.      سلولهاي استوانه اي و مخروطي شبكيه را از نظر ظاهر و عملكرد با هم مقايسه كند.

4.      مايعات كره چشم (لايه و ماده ي ژله مانند زجاجيه) را نام برده و نقش هر يك را تشخيص دهد.

5.      مفهوم تطابق و چگونگي آن را شرح دهيد.

6.     بيماريهاي چشم را نام برده، علت و راه اصلاح آن را بيان كند.

 

تعيين فضاي آموزشي

كلاس درس (مجهز به سخت افزارهاي لازم براي استفاده از CD آموزشي)

 

فعاليت هاي حين تدريس

شيوه هاي تدريس

مجموعه تركيبي از شيوه هاي فعال تدريس از جمله پرسش و پاسخ و ياران در يادگيري

 

وسايل كمك آموزشي

CD هاي body work  مولاژ چشم ، گچ و تابلوي آن

زمان دقيقه

ارزشيابي تشخيصي و آماده سازي

سؤالهايي پرسيده مي شود: تعريف گيرنده حسي – انواع گيرنده حسي موجود در پوست ، تفاوت گيرنده هاي درد با ساير گيرنده ها، مقايسه محل استقرار گيرنده هاي حسي در نقاط مختلف پوست انواع گيرنده هاي اندام هاي داخلي بدن با ذكر محل و عمل آنها

25 دقيقه

ارائه درس جديد

1.     از صفحه 59 تا 64 به شكل انفرادي خوانده شود.

2.     تشكيل گروه ها بوسيله فراگيران و بحث و گفتگو توسط فراگيران

3.     نظارت معلم بر يادگيري گروه ها و رفع اشكال آنها

4.     ارائه درس توسط سرگروه ها و ارزشيابي گروه

40 دقيقه

فعاليت هاي بعد از تدريس

فعاليت هاي تكميلي

جمع بندي مطالب توسط دبير و توضيحات تكميلي از روي CD و مولاژ

 

ارزشيابي تكويني

پرسش از لايه هاي سازنده چشم از روي مولاژ ، توضيح خواستن از دانش آموزان در مورد محيط هاي شفاف چشم و توضيح كار هر يك ، سؤال در خصوص لكه زرد و نقطه كور

15 دقيقه

تعيين تكليف

1.     تحقيق در مورد بيماري كورنگي و انواع آن

2.     تهيه چشم گوساله براي تشريح

5 دقيقه

 


 

مشخصات كلي

طرح درس شماره 1

عنوان درس : ايمني بدن

موضوع درس: دفاع اختصاصي

صفحات: 15-10

تاريخ اجرا: 10/7/85

مجري طرح (نام دبير) : گروه زيست شناسي استان اصفهان

كلاس: سوم علوم تجربي

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

مدت تدريس: 90 دقيقه

فعاليت هاي پيش از تدريسي

تدوين هدفهاي رفتاري

فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود:

1.     انواع سلول هاي شركت كننده در دفاع اختصاصي را نام برده و نقش آنها را با هم مقايسه كنند.

2.     انواع دفاع اختصاصي را نام ببريد.

3.     چگونگي شناسايي آنتي ژن توسط لنفوسيت ها را شرح دهد.

4.     ايمني هومورال را در برخورد اول و دوم با آنتي ژن توضيح دهد.

5.     عملكرد پادتن ها در مقابل آنتي ژن را مشخص كند.

ايمني سلولي در برخورد  اول با آنتي ژن را شرح دهد.

تعيين فضاي آموزشي

كلاس درس

شيوه هاي تدريس

الگوي تدريس اعضاي تيم

وسايل كمك آموزشي

CD آموزشي تهيه شده توسط گروه زيست شناسي استان اصفهان – تابلو و گچ – تصاوير كتاب – سخت افزارهاي لازم براي نمايش CD

زمان دقيقه

فعاليت هاي حينتدريس

نحوه شروع و زمينه سازي (مقدمه)

1.     با توجه به همزماني با هفته دفاع مقدس با سؤالهايي در زمينه لزوم دفاع در برابر خطرهاي هجوم دشمن زمينه سازي صورت مي گيرد.

7 دقيقه

ارزشيابي تشخيصي و آماده سازي

ايمني را تعريف كرده و ويژگي هاي سيستم ايمني را بيان كنند. انواع دفاع غير اختصاصي را نام ببريد . نقش هر يك از عوامل مؤثر در اولين خط دفاعي بدن را شرح دهد.

20 دقيقه

 

ارائه درس جديد

1.     تشكيل گروه ها و تعيين شماره گذاري براي هر يك از اعضاي گروه ها

2.     مشخص كردن هر يك از قسمت هاي متن درس متناسب با شماره هاي اعضا

3.     مطالعه فردي تك تك اعضاي گروه ها بر اساس قسمت تعيين شده

4.     اجرا توسط گروه ها

40 دقيقه

فعاليت هاي بعد از تدريس

فعاليتهاي تكميلي

(جمع بندي و نتيجه گيري)

جمع بندي مطالب توسط معلم بوسيله CD و تصاوير كتاب

10 دقيقه

ارزشيابي تكويني

سؤال هاي آزمون بصورت ص وع و سپس گذاشتن كليد در اختيار آنها

9 دقيقه

تعيين تكليف

تحقيق درباره ي نحوه ي ساخت واكسن ها و سرم هاي مختلف

تحقيق درباره روش هاي مبارزه با سرطان و بيماري هاي خود ايمني به ويژه MS

4 دقيقه

دانلود مطلب به صورت ورد 2007

 

+

+ نوشته شده در 88/01/23ساعت توسط نوايي نژاد - سلماني | نظر بدهید

منبع: كارشناسي گروههاي آموزشي عمومي ساری 1: http://sargorooh1.blogfa.com/

[ جمعه بیستم شهریور ۱۳۸۸ ] [ 0:26 ] [ vafa ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هدف از ایجاد این وبلاگ ارایه اطلاعات و راهکارهای مناسب به معلمین رشته آموزش ابتدایی شهرستان بستک و .....می باشد.
امیدواریم بتوانیم نیاز های همکاران گرامی را در پیشبرد اهداف آموزشی و توسعه کیفی آن برآورده سازیم.
همچنین شایان ذکر می باشد اعلام نمایم مطالب این وبلاگ جمع آوری شده و چکیده سایر سایت ها و ویلاگ های دوستان می باشد.
مدیریت وبلاگ:(vafa)عادل پیش آهنگ
چند نکته:
1-تمامی مطالب از لیست موضوعات قابل دسترسی می باشد.
2-دوستان عزیز می توانند کاستی ها ونظرات خود رادر قسمت نظرات بیان نمایند.
مطمئن باشید انتقادات شما کمکی است برای پویایی و پیشرفت ویلاگ

تمامی مطالب این وبلاگ را می توان با مراجعه به پیوند های روزانه-فهرست مطالب وبلاگ به صورت موضوع بندی شده و با حجم بسیار پایین دانلود نمایید.
فهرست مطالب
"/hekmat304080.blogfa.com
page/119.aspx

مدیریت وبلاگ:عادل پیش آهنگ
موضوعات وب
امکانات وب